Расширенный поиск

В Узбекистане при финансировании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет создан интернет-портал «гражданских организаций».

Веб-ресурс «гражданских организаций» планируется создать в Узбекистане. Офис Координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте 19 октября объявил тендер на создание портала такой направленности. Прием заявок будет осуществляться до 8 ноября 2016 г. С документами, необходимыми для участия в тендере, можно ознакомиться на сайте организации.

Под эгидой ОБСЕ в республике проходят учебные курсы, семинары, конференции, консультации по совершенствованию работы государственных органов, ведомств и общественных организаций. Узбекский офис ОБСЕ участвует в финансировании самых разнообразных проектов, которые направлены на развитие демократических институтов, развитие гражданского общества, на борьбу с коррупцией.

Об авторе

Digital Report рассказывает о цифровой реальности, стремительно меняющей облик стран Евразии: от электронных государственных услуг и международных информационных войн до законодательных нововведений и тенденций рынка информационных технологий.

2 комментария

 1. Гулсара Опубликовано:

  Менинг фикримча, Узбекистоннинг барча Нодавлат Нотижорат ташкилотлари Халкаро хамкорликни ривожлантириш борасида турфа тусикларга дуч келмокда. Эндиликда чет эл давлатларидаги ННТ ташкилотлари билан алокаларни яхшилаш,хеч булмаса, сиесатдан йирок ижтимоий , экология сохаларда хамкорлик килиш, юртимизга инвистициялар( валюта) кириб келтишининг ушбу йуналишидан хам самарали фойдаланишни йулга куйишга кумаклашиш -давр талабидир..Чет эл сармоядорлари билан хамкорликни ривожлантириш борасида амалдаги Конун-коидаларга узгартириш киритиш эхтиежи мавжудлиги сезиларли даражада. Хозир бирон бир чет элдаги грант берувчи Фондлар вакилларини мамлакатимизга таклиф килиш учун бир талай хужжат талаб килинади. Мана олдинги Миллий Хавсизлик Хизмати ходимлари бошчилигида тузилган Ташки Ишлар Вазирлиги Консуллик бошкармасига тегишли Анкета ва хужжатлар руйхати-
  Konsullik boshqarmasiga
  VIZA TALABNOMASI
  O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Konsullik boshqarmasidan quyidagi shaxs(lar)ga viza rasmiylashtirishda yordam berishingizni so‘raymiz:
  Майли 1- 10 пунктларни тулдириш кийин эмас.
  Шу даражада назорат килиш зарурати бормикан?
  11.O‘zbekistondagi borishi mo‘ljallangan shaharlar
  12.O‘zbekistonda yashash joyi
  Таклиф килаетган ташкилотдан талаб килинади:
  13.TIAISVdan olingan guvohnoma raqami va muddati
  14.Adliya vazirligi yoki Hokimiyatdan o‘tgan ro‘yxat raqami va muddati
  15.Mehnat vazirligidan o‘tgan ro‘yxat raqami va muddati (?)
  16.Moliya vazirligidan o‘tgan ro‘yxat raqami va muddati
  17.TIV Konsullik boshqarmasidagi ro‘yxat raqami
  19.“O‘zbekturizm” Milliy kompaniyasi litsenziyasi raqami, muddati (?)
  20.Hujjatlarni rasmiylashtirishda va topshirishda mas’ul shaxsning ismi-sharifi va uning telefon raqami
  21.Kutib oluvchi va hamkorlik qiluvchi shaxs va uning telefoni: ,Бундан ташкари барча юридик шахслар Виза талабномаси ва evisa.mfa.uz сайтидан олинган электрон анкетага илова килиб қуйидаги ҳужжатларни хам тақдим этишлари керак:
  — Таклиф қилинаётган шахснинг, ташкилот раҳбарининг ва ташкилотнинг ҳужжатларини топширишга ваколатли ходимининг паспортлари нусхалари;
  — Ташкилотнинг расмий ҳужжатлари нусхалари (лицензия, сертификат, гувоҳнома ва ҳк.)
  — Ташкилот раҳбари ва ваколатли ходимининг ишга жойлашиш тўғрисидаги буйруқлари нусхалари;
  — Ташкилотнинг ваколатли ходими номига берилган ишончнома нусхаси;
  — Виза Тошкент шаҳрининг аеропортида олиниши мўлжалланган ҳолатларда — авиачипта ёки брон нусхалари.
  Бундай анкетани тулдириб, тегишли хужжатларни илова килиб Ташки Ишлар Вазирлигига юбориш, ундан Элчихоналарга жавоби тушиши учун, биз суров килган ННТ рахбарларининг таъкидлашича, камида 1- 1.5 ой вакт талаб килинар экан. Бундай холатни хорижий хамкорларга тушунтириш жуда кийин. Купчилик мамлакатларда бу жараен атиги бир неча кунни талаб килади. Чунки барча давлатлар ижтимоий , экологик муаммоларни хал килишда кунгиллилар харакатидан унимли фойдаланишдан манфаатдордирлар.. Бизнинг мамлакатда , хусусан Арал экологик фожияси билан боглик муаммоларни , Арал минтакаси ахолисининг турмуш тарзини яхшилашда халкаро ННТ, Фондларнинг имкониятларидан кенг фойдаланиш максадга мувофок. Чунки, катталиги буйича дунеда 4 -уринда турган денгизнинг куриб кетиши- умумпланетар даражасидаги фожия, бутун атмосферага таъсир килувчи холат. Шундай экан, унинг турфа салбий таъсирини бартараф этишда барча мамлакатлар катнашиши керак ва бунга Узбекистон кенг шароит яратиб бериши керак. Тусикллар эса мамлакатга киришга рухсат бериш борасидаги Ташки Ишлар Вазирлигининг мавжуд бюрократик когозбозлигидан бошланади. Кейин эса хорижий сармоядор кушма лойиха асосида бизнинг Узбекистондаги Нодавлат ташкилотлари билан иш обориш учун бирор Лойихани молиялаштираман деса, бунга Адлия Вазирлигининг махсус рухсати, хар бир тадбир руйхатдан утилиши, тадбирларда Вазирлик ходимининг катнашиши таъминланиши, банкдан маблагни ечиб олиш учун махсус Комиссия рухсати…ва х-зо керак булади. Хозирги замонда, дунеда кайси мамлакатда бундай холат мавжуд.? Факат ягона бизнинг Узбекистонда булса керак… Ушбу Анкета
  билан интернетда танишган хорижий сармоядор хамкор, хеч кимни авора килмаслик учун, узи хам «лупа остида» булмаслиги учун ,мамлакатимизга киришдан воз кечиб куя колади.
  Кушни Козогистонликлар халкаро хамкорлар ердамида уз худудидаги Аралнинг булагини тиклаб олишди, атрофида урмонзорлар барпо этишмокда Халкаро нодавлат Ташкилотлар ва Фондлар ердамида миллион-миллион долларлик кушма лойихаларни амалга оширишмокда. Узбекистондаги ислохотларни хаетга жорий килишга кумаклашишга тайер минглаб хорижий ва мамлакатдаги ННТлар мавжуд конун-коидаларнинг узгаришини кутмокдалар.

 2. Чтобы представители зарубежного ННО могли поехать в Узбекистан в настоящее время необходимо множество документов,которые трубует МИД Узбекистана. Перечень необходимых документов для приглашения иностранцев юридическими лицами:

  — Визовая заявка на фирменном бланке организации установленного образца;

  — Электронная анкета из сайта evisa.mfa.uz:

  — Копии паспортов приглашаемого лица, руководителя организации и уполномоченного лица организации, для представления документов;

  — Копии документов на организацию (лицензия, сертификат, удостоверения и т.п.);

  — Копии приказов на руководителя и уполномоченного лица;

  — Копия доверенности организации на уполномоченного лица;

  — При оформлении визы по прибытию в аэропорту «Ташкент» необходимо также предоставить копии авиабилетов или брони;

  — Справка с места работы приглашаемого лица. Чтобы заполнить саму Визовую Заявку требуются еще ряд документов. Каждое проводимое мероприятие должно регистрироваться в МИН ЮСТЕ, чтобы получить грантовые средства для выполнения Проектов, нужно разрешение специальной Комиссии Совершенно очевидно :назрела неотложная необходимость внесения изменений в сущетвующие правила и Законы.

Написать ответ

Send this to a friend
Перейти к верхней панели